Εμβαδά μικτόγραμμων σχημάτων

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)

Προσωπική κατασκευή του μαθηματικού Πινάτση Παναγιώτη, Δημιουργήθηκε με το πρόγραμμα GeoGebra