Πίσω από τον αλγόριθμο του σχήματος Horner

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)

Πινάτσης Παναγιώτης, 21 Αυγούστου 2009, Δημιουργήθηκε με το πρόγραμμα GeoGebra